1399/11/04

نمونه دادنامه

مطالبه بهای ملک از شهرداری؛مرجع رسیدگی ،نمونه دادنامه رای بدوی در خصوص دعوی آقای م.ب. با وکالت آقایان س.ش. و ق.ص. به‌طرفیت شهرداری منطقه ....