1399/11/04

نمونه دادخواست صدور حکم

نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر ثبت رجوع عده اینجانبه مطلقه از خوانده موصوف به موجب طلاقنامه شماره.۱۲۲۳ در ایران به تاریخ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ از یکدیگر جدا...