1400/02/22

نمونه دادخواست صدور حکم

نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر ثبت رجوع عده اینجانبه مطلقه از خوانده موصوف به موجب طلاقنامه شماره.۱۲۲۳ در ایران به تاریخ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ از یکدیگر...