1400/02/22

نمایندگی محصول خارجی

فیمابین: …………………………………………………………………………….. که دفتر مرکزی او واقع است در: …………………………………………………… (که منبعد «اعطاء کننده نمایندگی» نامیده می شود) …………………………… که دفتر مرکزی او واقع...