1403/04/30

نفقه

اگر پدر توانایی پرداخت نفقه را نداشت، پرداخت آن برعهده کیست؟ پدر وظیفه پرداخت نفقه به فرزندش را دارد اما در صورت ناتوانی او...