1399/11/04

نظام اداری

    رئیس قوه قضاییه، با تاکید بر اینکه هیچ پرونده ای جز مواردی که شأن پرونده اقتضا می کند، در دستگاه قضایی نباید بدون...