1399/10/28

نشر آگهی

انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی...
گزارش یک پرونده – روش و راهکار طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی گروه حقوقی- دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی مال موضوع...