1400/03/25

نامزدی

حوادث رکنا: می خواهم به زنان مطلقه بگویم اگر قصد ازدواج برای بار دوم را دارند حداقل آشیانه یک زن دیگر را نابود نکنند...