1400/04/03

میزان کارمزد

مرجع صادر کننده:شورای عالی بیمه شماره:1 تاریخ تصویب: ۱۳۵۱/۰۱/۲۷ تاریخ ابلاغ: ۱۳۵۱/۰۱/۲۷  نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در...