1400/05/14

ملک موقوفه

آیا املاکی که قسمتی از آن موقوفه و قسمت دیگر غیرموقوفه است و به صورت مشاعی است، مشمول ماده واحده قانون ابطال اسناد و...