1399/11/04

مقررات ملی ساختمان

«ماده صد قانون شهرداري، تنها ابزار موجود در تحقق مقررات ملي ساختمان» محور دهم: لزوم تدوين مباحث جديد در مقررات ملي ساختمان و نقد مباحث...