1400/02/16

مقررات توسط شهرداری

وضع عوارض محلی طبق مقررات توسط شهرداری و شورا های اسلامی کلاسه پرونده: هـ ع/۹۵/۱۹۳ و ۹۵/۲۹۷ ، ۹۵/۵۷۹ موضوع: ابطال مصوبه شماره ۶۳۸۷/۹۴/۴/ش-...