1400/02/26

معنای لغوی

تعریف وکالت و وکیل  معنای لغوی و اصطلاحی کلمه وکیل          ۱٫درقرآن          کلمه وکیل در آیه ۱۶۷ ازسوره آل عمران در قرآن مجید...