1399/11/04

مصونیت قضائی قضات و وکلای دادگستری

مصونیت قضائی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه اعمال عدالت واقعی وقتی ممکنست که اصحاب دعوی و وکلای آنان بدون کمیته و ترس اظهارات...