1400/05/14

مشاعات

استفاده از مشاعات آپارتمان به‌عنوان پارکینگ! در برخی موارد مساله پارکینگ به‌صورت مشکلی برای افراد بروز می‌کند؛ برای نمونه مالک یک آپارتمان که فاقد پارکینگ...
ممنوعیت استفاده از مشاعات آپارتمان به‌عنوان پارکینگ اگر شخص بدون اجازه همسایه، خودروی خود را در پارکینگ او پارک کند و با درخواست مالک...