1400/11/07

مشاركت كنسرسيوم زيرساخت كليد عمومي آسيا

ابلاغ «قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مشارکت کنسرسیوم زیرساخت کلید عمومی آسیا» قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مشارکت کنسرسیوم زیرساخت...