1403/03/25

مسکن

اگر پدر توانایی پرداخت نفقه را نداشت، پرداخت آن برعهده کیست؟ پدر وظیفه پرداخت نفقه به فرزندش را دارد اما در صورت ناتوانی او...
نوشته: دکتر سید حسین صفائی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مقدمه- برای جلوگیری از زمین بازی و سوء استفاده از معاملات...