1403/04/05

مستندات قانونی

مستندات قانونی – عدم تحویل ملک در قرارداد پیش خرید- پیش فروش اصل 34 قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس...