1400/11/07

مرخصی زایمان و بارداری

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، به موجب ماده ۶۷ قانون سازمان تأمین اجتماعی بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که...