1399/12/18

مرجع رسیدگی

مطالبه بهای ملک از شهرداری؛مرجع رسیدگی ،نمونه دادنامه رای بدوی در خصوص دعوی آقای م.ب. با وکالت آقایان س.ش. و ق.ص. به‌طرفیت شهرداری منطقه...