1400/03/25

مدیریت نیروی انسانی

قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي ماده ۱ـ حقوق مبناء مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي...