1399/10/27

مدارك صلاحيت حرفه اي

فصل اول: کلیات، اهداف و خط مشی ماده ‌۱- تعریف‌: نظام‌ مهندسی ‌و کنترل ‌ساختمان‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ قانون‌، مقررات‌، آئین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکلهای‌...