1400/06/25

محکوم‌له

اگر وکیل حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر را مطالبه کرده باشد، اما دادگاه تجدیدنظر حق‌الوکاله را مورد حکم قرار نداده باشد، مورد از مصادیق اصلاح رأی...
در پرونده اجرایی پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینه‌های اجرایی رأی مستند صدور اجراییه به طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا نقض می‌شود....