1400/11/07

مجوز اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمان

اصلاحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه کاره ـ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۴۳۸/۱۶۵۹۲ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۲ شماره۴۶۵۶/۱۶۰                                                                           ۳/۳/۱۳۹۵ جناب آقای سینجلی جاسبی...