1400/02/26

مجلس

همکاری عدلیه و خانه ملت برای اصلاح قوانین اقتصادی   کارگروه مشترک میان نمایندگان قوه‌قضاییه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برای آسیب‌شناسی قوانین اقتصادی...