1403/04/05

مجازات

مفهوم عباراتی مانند «اصلاح بدون عیب» و «اصلاح مع‎العیب» مذکور در ماده 568 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اصلاح بدون عیب و نقص»...