1401/02/28

مجازات تکمیلی

کارمند دولت به اتهام تهدید به قتل همکاران یا جرم تعزیری دیگری علاوه بر مجازات اصلی به استناد بند «الف» ماده ۲۳ قانون مجازات...
با عنایت به اینکه از جمله اقدامات تعقیبی مهم شعب اجرای احکام جهت دسترسی به محکومان و اجرای احکام صادره، صدور دستورات ممنوع‌الخروج شدن...