1401/02/28

مجازات تبعی

آیا در تشخیص درجه مجازات‌های تعزیری در بحث اعمال مجازات‌های تبعی موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی و نیز در مبحث مرور زمان موضوع...