1402/03/17

مازاد مساحت در متراژ ملک

تایید فسخ قرارداد به دلیل کسری یا مازاد مساحت در متراژ ملک   اگر متراژ ملک، کمتر از میزان قیدشده در قرارداد باشد، خریدار...