1401/02/27

مازاد مساحت در متراژ ملک

تایید فسخ قرارداد به دلیل کسری یا مازاد مساحت در متراژ ملک   اگر متراژ ملک، کمتر از میزان قیدشده در قرارداد باشد، خریدار...