1401/09/07

ماده صد

«ماده صد قانون شهرداري، تنها ابزار موجود در تحقق مقررات ملي ساختمان» محور دهم: لزوم تدوين مباحث جديد در مقررات ملي ساختمان و نقد...