1400/02/16

قوانین حمل و نقل

‌قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا ‌ماده ۱ – متصدی شرکتها، مؤسسات، بنگاه‌های حمل و نقل و رانندگانی که مسئول حمل کالا...