1401/09/07

قهرمانان کشور

با رأی نمایندگان قهرمانان ورزشکار از سربازی معاف و می توانند با آزمون به صورت پیمانی جذب و استخدام شوند.  نمایندگان در نشست علنی...