1400/03/25

قطعه مسكوني

آيين‌نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها شماره 31636/ت47097هـ                                            20/2/1391 وزارت راه و شهرسازي هيئت...