1400/11/07

قرارداد کار

قرارداد کار متعارف و عرفی  بین کارگر و کارفرما     تعهدات کارفرما در قبال کارگر شامل عواملی مانند دستمزد، مرخصی، ساعت کار، شبکاری،...
انعقاد قرارداد کار با مدت موقت به موجب تبصره‌های یک و دو قانون کار مجاز شناخته شده است. تکرار و تمدید این قراردادها بنابر...
    قانونگذار شرایطی را برای قرارداد کار در نظر گرفته و نیز برای جلوگیری از بروز اختلاف میان کارگر و کارفرما، آیین‌نامه طبقه‌بندی...