1400/04/03

قرارداد مشارکت در ساخت

در معاملات اموال غیر‎منقول به لحاظ برخی شرایط مالیاتی، اقتصادی و نیز طولانی شدن زمان پاسخ استعلام‌های قانونی از مراجع ذی‌ربط مانند سازمان زمین...
چه موادی از قوانین مرتبط با قرارداد مشارکت در ساخت است؟ تعداد بسیارزیادی از مواد قانون مدنی به صورت مستقیم و غیر مستقیم و...