1399/10/28

قرارداد بازسازی ساختمان (پیمانکاری )

این قرارداد جهت انجام کلیه عملیات بازسازی و نوسازی یک واحد مسکونی،اداری یا تجاری بوسیله پیمانکار می باشد که در آن تهیه کلیه مصالح و...