1401/02/28

قرارداد اجاره نامه مغازه

نمونه قرارداد اجاره نامه مغازه (تجاری) ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱ موجر/ موجرین ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی...