1401/02/28

قرارداد اجاره نامه آپارتمان

نمونه قرارداد اجاره نامه آپارتمان/خانه مسکونی ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱ موجر/ موجرین ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی...