1399/11/04

قبول شدن در آزمایش رانندگى

شرایط گرفتن گواهینامه رانندگى پایه دوم براى رانندگى با اتومبیلهاى سواری، استیشن، وانت و کامیونت تا ظرفیت ۳۵۰۰ کیلوگرم گواهینامه پایه ۲ لازم و کافی...