1402/12/07

قانون مجازات اسلامی

آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی در تعیین مجازات‌های جایگزین حبس (تصویبنامه شماره ۶۶۸۶۲/ت۵۰۱۳۹هـ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۳ هیأت وزیران) وزارت دادگستری- وزارت کشور هیئت...
مفهوم عباراتی مانند «اصلاح بدون عیب» و «اصلاح مع‎العیب» مذکور در ماده 568 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اصلاح بدون عیب و نقص»...