1400/11/07

قانون مجازات اسلامی جدید

به نام خدا مقاله ی بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات اسلامی جدید حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار...