1400/02/26

قانون دریایی ایران

قانون دریایی ایران1 (مصوب 29/ 6/ 1343 کمیسیون مشترک مجلسین) با اصلاحات بعدی فصل اول- تابعیت و ثبت کشتی قسمت اول – تابعیت ماده...