1403/03/25

قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها

به موجب مقررات ماده یک قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ‎ها مصوب سال 1374 و تبصره الحاقی مصوب سال 1385 اراضی داخل در...