1400/02/22

قانون جزا

نظر به اهمیت روزافزون مسائل رانندگی و حوادث ناشی از آن ضروری دیدیم كه بحثی را در این باره آغاز كنیم و جنبه های...