1400/03/25

قانون تملك آپارتمان

قانون تملك آپارتمانها مصوب اسفند ماه 1343 با اصلاحات بعدى‏ ماده 1- مالكيت در آپارتمانهاى مختلف و محلهاى پيشه و سكناى يك ساختمان شامل...