1400/04/03

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390)

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( 1394 – 1390( فصل اول ـ فرهنگ اسلامی ـ ایرانی ماده ۱ـ دولت موظف است...
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390)        فصل اول ـ فرهنگ اسلامي ـ ايراني ماده1ـ دولت موظف است با...