1400/11/07

فیش های حقوقی

انتشار فیش حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی در فضای مجازی، واکنش های زیادی را از سوی کاربران و در پی آن مسئولان برانگیخت....