1400/05/14

فسخ قرارداد پیمانکاران

رییس‌کل دادگستری استان لرستان به نهادهای نظارتی برای تحقیق راجع به علت تأخیر در اجرای پروژه‌های مهم دستور رسیدگی داد. جعفر بدری با ارسال...