1399/12/09

فسخ قرارداد پیمانکاران

رییس‌کل دادگستری استان لرستان به نهادهای نظارتی برای تحقیق راجع به علت تأخیر در اجرای پروژه‌های مهم دستور رسیدگی داد. جعفر بدری با ارسال نامه‌ای...