1399/10/29

غرامت

بررسی ابعاد حقوقی ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی قاضی اصانلو: پرونده ترور در مرحله تقدیم دادخواست است نشست بررسی ابعاد حقوقی ترور شهید سپهبد...
    موضوع اشتغال و بیمه مهاجران خارجی از مسایل مهم در حوزه اقتصاد و اشتغال کشورهای مهاجرپذیر و اتباع این کشورهاست که ایران نیز...