1399/10/26

عواقب خیانت

روایت تلخ یک خیانت و عواقب آن به همراه تحلیل روانشناسی با هیچ کسی رفت وآمد نداشتم وهمین باعث شده بود دائم به همسرم غر...