1400/02/26

عوارض حق تشعشع دکلهای مخابرات و برق

رأی دیوان عدالت اداری در مورد عوارض حق تشعشع دکلهای مخابرات و برق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیرو دادنامه شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵...